Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice - Visit Baranja

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice

Turistička zajednica Baranje

Kralja Tomislava 70, 31300 Beli Manastir

Tel: + 385 (0)31 70 20 80

 E-mail: info@tzbaranje.hr

Web: www.tzbaranje.hr

OIB: 70765029780

Na temelju članka 18. stavka 1., točke 6. i članka 22., stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019 i 42/2020, u daljnjem tekstu: Zakon), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022, u daljnjem tekstu: Pravilnik), članka 23. točke 6. i članka 39. točke 2. Statuta Turističke zajednice Baranje (Službeni glasnik Grada Belog Manastira 07/20) , te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Baranje o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice na mandatno razdoblje od 4 godine od 27.05.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Baranje raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/ice

Turističke zajednice Baranje na mandatno razdoblje od 4 godine

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž) na puno radno vrijeme

Sukladno člancima 21. i 23. Zakona i članka 3. Pravilnika, kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz prethodne točke, ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,

Prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Prema članku 23. Zakona, direktor turističke zajednice osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz članka 21. stavka 2. Zakona, mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Kandidat  koji ispunjava sve formalne uvjete natječaja, a nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, sukladno članku 23. stavku 6. Zakona.

Iznimno, u skladu sa člankom 23. stavak 5. Zakona stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Direktor turističke zajednice osim uvjeta iz članka 3. Pravilnika mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sve sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona.

Prijava mora sadržavati: ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail

adresu, te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza

uz prijavu te potpis kandidata.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis, vlastoručno potpisan,
 2. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu sukladno članku 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN 53/1991, 70/1991, 28/1992, 113/1993, 4/1994, 130/2011, 110/2015, 102/2019 i 138/2021),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu:
 5. elektronički zapis ili potvrda HZMO-a o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema,
 6. ili preslik potvrde ranijeg poslodavca ili drugu odgovarajuću ispravu (preslik ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo je li radno iskustvo ostvareno u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju,
 7. preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (ukoliko ima položen ispit),
 8. svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Baranje, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnosi na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 9. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika),
 10. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu).

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici te su dužni na poziv Turističkog

vijeća Turističke zajednice Baranje dostaviti na uvid izvornike.

Napomena: Turističko vijeće Turističke zajednice Baranje će za svakog kandidata koji podnese pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjava ostale formalne uvjete iz natječaja, putem Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske provjeriti postoji li zapreka iz članka 21. stavka 3. Zakona.

S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune, pravovremene i udovoljavaju svim uvjetima Javnog natječaja, obavit će se intervju, o čemu će prethodno biti obaviješteni putem elektroničke pošte navedene u prijavi. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Baranje o imenovanju direktora Turističke zajednice Baranje.

Povjerenstvo prikuplja ponude, provjerava jesu li prijave pravodobne i potpune, utvrđuje ispunjavaju li kandidati uvjete Javnog natječaja, provodi intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete i predlaže kandidata/e za izbor.

Turističko vijeće donosi odluku o izboru kandidata, te imenuje izabranog kandidata za direktora turističke zajednice na mandat od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na

muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom

obujmu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja

sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s

obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage

Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je osam dana od dana objave na službenoj stranici Turističke zajednice Baranje. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Turistička zajednica Baranje, Turističko vijeće, Kralja Tomislava 70, 31300 Beli Manastir, s naznakom “Natječaj za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati”

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Turističko vijeće Turističke zajednice Baranje zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turističko vijeće

Turističke zajednice Baranje

Beli Manastir, 27. svibnja 2022.

Comments are closed.
Skip to content