N A T J E Č A J za radno mjesto stručni/a suradnik/ca Turističke zajednice Baranje na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci - Visit Baranja

N A T J E Č A J za radno mjesto stručni/a suradnik/ca Turističke zajednice Baranje na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Kandidati za radno mjesto stručni/a suradnik/ca  Turističke zajednice Baranje na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci koji su ispunili natječajem propisane uvjete,  razgovor i prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata će obaviti 26.04.2023. godine u 11 sati u Etnološkom centru baranjske baštine, Kralja Tomislava 70, 31300 Beli Manastir.

Na temelju članka 21. i 22. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN broj 52/19., 42/20), članka 42. Statuta Turističke zajednice Baranje (Službeni glasnik Grada Belog Manastira br. 7/2020), sukladno Pravilniku o radu Turističke zajednice Baranje te Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Turističke zajednice Baranje, te sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN broj 13/22), Direktor Turističke zajednice Baranje raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto stručni/a suradnik/ca

Turističke zajednice Baranje na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

 

broj izvršitelja: 2 izvršitelj/ica (m/ž) na puno radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad

 

I. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22), (u daljnjem tekstu: Pravilnik), kako slijedi:

 

 1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna škola),
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva,
 3. znanje jednoga stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu.

Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete propisane Pravilnikom, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

 

II. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis, vlastoručno potpisan;
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice;
 • dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe;
 • dokaz o traženom radnom iskustvu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova u odgovarajućoj stručnoj spremi te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova. Dokaz o radnom iskustvu stečen u inozemstvu mora biti preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača;
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika uvjerenja, svjedodžbe, certifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika);
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika uvjerenja, svjedodžbe, certifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu);
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici);
 • izvornik uvjerenja o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda), ne starije od tri mjeseca od dana objave natječaja.

III. Opis poslova i odgovornosti:

 

Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

 • obavlja jednostavnije stručne poslove koje mu povjeri direktor Turističke zajednice,
 • obavlja stručne, administrativno – tehničke i knjigovodstvene poslove,
 • sudjeluje u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
 • sudjeluje na sjednicama skupštine Turističkog vijeća u svojstvu zapisničara,
 • sudjeluje u pripremama materijala za sjednice Skupštine i Turističkog vijeća,
 • obavlja daktilografske poslove,
 • ažurira internet stranicu,
 • vodi društvene mreže,
 • prikuplja, pohranjuje, analizira i daje informacije u cilju poticanja i promidžbe turizma i turističkog proizvoda na području Zajednice,
 • prikuplja informacije o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam Zajednice, te se brine za njihovu pravodobnu objavu,
 • obavlja sve poslove vezane uz turističko-informativnu funkciju i istraživanje, prikupljanje i pripremu različitih tipova podataka za informativnu bazu podataka Turističkog ureda i TIC-a,
 • informira turiste o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja i dr.,
 • promiče turistički proizvod s područja Zajednice,
 • daje ostale potrebne turističke obavijesti i informacije,
 • surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama,
 • obavlja sve poslove potrebne za promidžbene nastupe i obavlja sve prateće poslove i distribuciju materijala, vodi skladište, priprema materijale za web stranice i ažurira iste u dogovoru s Direktorom, radi na pripremi drugih evidencija i ažuriranju postojećih, važnih za informativnu i ostalu djelatnost,
 • obavlja i sve druge poslove koje mu povjeri Direktor.

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkoj zajednici, koje ispunjavaju uvjete iz stavka I. ovog Natječaja.

 

IV. Poželjna znanja i kompetencije:

 • odlično znanje engleskog jezika,
 • prednost je poznavanje dodatnog stranog jezika,
 • napredno korištenje MS Office paketa i aktualnih programskih rješenja slične namjene,
 • poznavanje djelovanja neprofitnih organizacija – financijsko i knjigovodstveno,
 • razumijevanje turističkog sustava i zakonodavstva u Hrvatskoj,
 • poznavanje turističke industrije i turističkih proizvoda,
 • organizacijske vještine,
 • sustavnost i metodičnost u radu,
 • sposobnost praćenja poslova prema zadanim rokovima,
 • marljivost, kreativnost, proaktivnost i inicijativa u radnim procesima,
 • sklonost usvajanju novih znanja i vještina,
 • sklonost timskom radu,
 • obazrivost i susretljivost prema kolegama u timu i uredu,
 • odgovornost za pravilnu primjenu metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika.

V. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i sve priloge navedene u javnom natječaju i dostavljena je u propisanom roku. Neće se razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

VI. Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta najkasnije do donošenja odluke o izboru kandidata, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

 

Na internet stranici Turističke zajednice Baranje (www.tzbaranje.hr ) bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora i prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

VII. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – natječaj za stručnog/nu suradnika/ icu“ isključivo preporučenom poštom na adresu Turistička zajednica Baranje, Kralja Tomislava 70, 31300 Beli Manastir

Rok za dostavu prijava s potrebnom dokumentacijom je 10 (deset) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice grada Baranje (www.tzbaranje.hr ).

 

Prijava na natječaj mora sadržavati: ime i prezime kandidata/ kandidatkinje, adresu, broj telefona/ mobitela, adresu elektroničke pošte, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/ dokaza uz prijavu, potpis kandidata/ kandidatkinje.

 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

 

VIII. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

 

Na javnom natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na oba spola.

 

IX. Izvori za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i razgovora su sljedeći:

 1. Statut Turističke zajednice Baranje („Službeni glasnik Grada Belog Manastira br. 7/2020.“ – Statut Turističke zajednice Baranje objavljen je na mrežnim stranicama Turističke zajednice Baranje www.tzbaranje.hr , rubrika: Info – Javne informacije – Pristup podatcima),
 2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/2020),
 3. Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20),
 4. Turistička ponuda Baranje (mrežna stranica Turističke zajednice Baranje www.tzbaranje.hr ).

 

Direktor Turističke zajednice Baranje zadržava pravo ne izvršiti izbor stručnog suradnika/ ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Matej Perkušić,

Direktor Turističke zajednice Baranje

 

Beli Manastir, 27. ožujka 2023.

 

Comments are closed.
Skip to content